Nieuws

News

Versterk positie leraren met professioneel statuut

Versterk positie leraren met professioneel statuut

Een professioneel statuut bevat afspraken over de ruimte die leraren krijgen om zelf invulling te geven aan hun werk. Het zorgt ervoor dat het schoolbestuur niet vóór leraren beslist, maar mét leraren. Het biedt kansen voor meer vrijheid in de klas en meer invloed op onderwijskundige beslissingen. Daarom is het belangrijk dat alle leraren betrokken zijn bij het professioneel statuut van hun school.
 
Leraren zijn continu bezig om hun onderwijs aan te laten sluiten bij alle verschillende wensen, behoeften en mogelijkheden van individuele leerlingen of studenten. Daarvoor hebben zij wel de ruimte nodig om eigen keuzes te kunnen maken. Leraren verdienen daarom een centrale rol in de school. Door steeds weer nieuwe eisen en regels – en de bijbehorende werkdruk – hebben zij steeds minder zeggenschap gekregen. De Wet Beroep Leraar (WBL) moet daar verandering in brengen. Leraren moeten weer voldoende ruimte krijgen om hun werk goed uit te voeren. Een belangrijk hulpmiddel is het professioneel statuut.

Wat is een professioneel statuut?

Een professioneel statuut bevat afspraken over de ruimte die leraren op hun school krijgen om onderwijs te verzorgen. Ruimte om te beslissen over de inhoud van de lesstof, de manier van aanbieden, de gebruikte leermiddelen en de wijze van beoordelen. Ook valt de begeleiding van leerlingen of studenten en het contact met hun ouders hieronder, evenals ruimte om zichzelf professioneel te blijven ontwikkelen. In het statuut moet ook duidelijk staan hoe leraren betrokken worden bij onderwijskundige beslissingen. Bijvoorbeeld dat er eerst overleg moet plaatsvinden met een afvaardiging van leraren voordat er een besluit valt over een nieuwe onderwijsvisie of de inzet van bepaalde digitale leermiddelen. Of dat leraren zelf mogen bepalen hoe zij differentiëren in de klas en op welk moment toetsing plaatsvindt.

Heeft jouw school al een professioneel statuut?

Sinds 1 augustus 2018 is elke school en onderwijsinstelling in het po, vo, so en mbo officieel verplicht om zo’n professioneel statuut te hebben. Nog niet elke school zal daaraan voldoen. Als Lerarenparlement zijn wij benieuwd naar de huidige stand en vragen wij dan ook om de poll in onze nieuwsbrief in te vullen. Leraren van scholen die nog geen professioneel statuut hebben, roepen wij op om dit zelf aan te kaarten bij hun bestuur. Ook als er al wel een statuut is – bij de meeste mbo-instellingen is dat bijvoorbeeld al geruime tijd het geval – kan het zinvol zijn om na te gaan wat hier precies in is afgesproken en of de afspraken nog actueel zijn.

Aan de slag

Voor leraren die concreet met een professioneel statuut aan de slag willen, is een goede handleiding beschikbaar via de vakbonden. Belangrijk is dat een schoolbestuur en leraren het statuut samen opstellen. Daarbij is het zaak dat er zo veel mogelijk leraren betrokken zijn bij het proces en dat zij voldoende tijd krijgen om gezamenlijk vast te stellen welke ruimte zij nodig hebben. Alleen dan worden de afspraken gedragen door het hele team en helpt het professioneel statuut om de positie van de leraar te waarborgen en te verbeteren.

hetlerarenparlement_diap_logo.png
©2020 Lerarenparlement